Badania

Cały personel laboratorium jest certyfikowany zgodnie z EN ISO 9712 i SNT-TC-1A (ASME). Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz certyfikację wg ISO 17025.

Decorative grey swoosh

  Ocena faktycznego stanu urządzenia i jego elementów oraz wczesne wykrywanie uszkodzeń i nieprawidłowości, pozwala na racjonalne planowanie terminów i kosztów remontów, a tym samym unikanie strat i osiąganie wysokich efektów ekonomicznych.

  Połączenie i wzajemne uzupełnianie się różnych metod diagnostyki pozwala nam na indywidualną ocenę stanu technicznego i trwałości resztkowej elementów maszyn i urządzeń uwzględniając przy tym wyniki badań oraz symulacji numerycznych obciążeń.

Badania nieniszczące

- Badania VT, wraz z użyciem endoskopu

- Badania powierzchniowe w tym: Magnetyczno   proszkowe (MT), Penetracyjne (PT)

- Badania objętościowe w tym: Badania Ultradźwiękowe   (UT i UTT) i Badania Radiograficzne (RT)

- Metoda magnetycznej pamięci metalu (MMM)

- Badania metalograficzne

- Badania składu chemicznego materiału z   zastosowaniem spektrometrii emisyjnej ze   wzbudzeniem iskrowym

Badania niszczące

- Badanie metalograficzne makro oraz mikroskopowe   złączy spawanych

- Badanie twardości - urządzenia przenośne
  i stacjonarne

- Badanie udarności - określenie energii zerwania   wyrobów metalowych i połączeń spawanych do 300J   w temperaturze pokojowej

- Próba rozciągania metali - do 100kN z określeniem   wytrzymałości na rozciąganie, umownej granicy   plastyczności, wydłużenia i przewężenia

- Próba zginania - określenie podatności wyrobów   metalowych i połączeń spawanych na odkształcenia   plastyczne

- Oznaczanie liczby ferrytowej w zakresie:
  · od 0 do 85% Fe,
  · od 0 do 128% FN

 W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data publikacji 15.03.2023