Nota prawna

Produkty i usługi

  Każde odniesienie do jakiegokolwiek produktu lub usługi, która została lub może zostać dostarczona przez Altrad Babcock Europe S.A. lub jakikolwiek inny podmiot, w tym z grupy Altrad nie jest równoznaczne z obietnicą, że taki produkt lub usługa będą dostępne w dowolnym momencie. Zmiany lub ulepszenia w takich produktach lub usługach mogą być dokonywane w każdej chwili bez uprzedzenia.

  Prawa autorskie do stron Serwisu są własnością Altrad Babcock Europe S.A. oraz Altrad Investment Authority. Powyższe podmioty są właścicielem praw autorskich do treści publikowanych na stronie internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej poprzez informację o własności osób trzecich. Obrazy, znaki handlowe i marki są również chronione i nie mogą być powielane lub przywłaszczane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie zabronione przez informację opublikowaną na jakiejkolwiek stronie Witryny, możesz wykonać kopię takich części Witryny, jakich możesz w uzasadniony sposób wymagać dla swojego prywatnego użytku, pod warunkiem, że każda kopia ma dołączone odpowiednie informacje o prawach własności i/lub zastrzeżeniach. Każde inne użycie jest zabronione.

  Bez zgody Altrad Babcock Europe S.A. nie można umieszczać Witryny w ramkach ani linkować do strony innej niż strona główna.

Używanie hiperłączy itp.

  Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, z której użytkownik wszedł na Stronę lub do której może przejść za pomocą hiperłącza ze Strony i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku dostępu do lub korzystania z jakiejkolwiek innej strony internetowej, z której użytkownik przechodzi za pomocą hiperłącza do lub ze Strony, lub jakichkolwiek informacji zawartych na takiej stronie.

  Gdy podajemy hiperłącze do strony internetowej osoby trzeciej, robimy to, ponieważ uważamy, że taka strona zawiera lub może zawierać materiał, który jest istotny dla tej strony. Takie hiperłącze nie oznacza, że dokonaliśmy przeglądu lub zatwierdzenia połączonej strony internetowej osoby trzeciej lub jej zawartości.

  Poza danymi osobowymi, które będą traktowane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności, które znajduje się na Stronie, jeśli podasz nam informacje, zgadzasz się, że zgodnie z obowiązującym prawem mamy nieograniczone prawa do takich informacji i że możemy je wykorzystać w dowolny sposób. Takie informacje będą uważane za niepoufne.

Prawo właściwe

  Niniejsze warunki użytkowania oraz korzystanie z Witryny i pobieranie z niej plików podlega prawu polskiemu. Sądy polskie będą miały wyłączną jurysdykcję w każdym sporze wynikającym z niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z Witryny.

  W zakresie, w jakim jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, taka część zostanie w tym zakresie oddzielona od pozostałych warunków, które pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.